Nehemiah 1:1-11 January 28, 2018 “A Servants Prayer”